Regulamin

    Wersja 1.0 z dnia 11 lipca 2014 roku

     §1 Definicja pojęć

    1. Następujące zwroty i terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

    a. Administrator – przedstawiciel Dostawcy uprawniony do kontaktów
    z Użytkownikiem w imieniu Dostawcy.

    b. Dostawca – Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

    c. Hasło – ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do usług.

    d. Identyfikator – ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika;

    e. Jednostka – jednostka prowadząca działalność naukową lub edukacyjną, do której stosują się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 615, Art. 2, lit. 9).

    f. Infrastruktura, e-science.pl – jest zbiorem sprzętu teleinformatycznego  i usług udostępnionych jednostce i jej użytkownikom. 

    g. Konto – identyfikator, hasło oraz profil określający uprawnienia do korzystania z Usług, zdefiniowane w infrastrukturze.

    h. Regulamin – niniejszy regulamin.

    i. Rejestracja – proces wprowadzania do infrastruktury danych o jednostce
    i użytkowniku.

    j. SPIN-LAB – Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych POIG.02.03.00-02-027/13

    k .Usługa – usługa realizowana i świadczona przez Dostawcę na jego infrastrukturze w ramach projektu SPIN-LAB. Mogą to być m.in. aplikacje, maszyny wirtualne, wirtualne laboratoria, zasoby obliczeniowe,

    l. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U.2004.96.959 z późn. zm.).

    m. Użytkownik – każda osoba prowadząca badania naukowe, związana z Jednostką lub zespołem korzystająca z Usług.

    n. Zespół – grupa  użytkowników reprezentujących różne Jednostki, które pracują nad realizacją wspólnego zamierzenia projektowego.

     §2 Wprowadzenie

     1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych w ramach infrastruktury e-science.pl powstałej w ramach projektu SPIN-LAB.

     2. Korzystanie z e-science.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i z akceptacją jego wszystkich postanowień. Brak zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu wyklucza korzystanie z infrastruktury e-science.pl i usług tam świadczonych.

     3. Z Usług infrastruktury e-science.pl może korzystać każda Jednostka, zespół, które złożyły deklarację korzystania z usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin podczas Rejestracji.

     4. Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, prowadzonej przez Jednostki.

     5. Jednostka otrzymuje zdalny dostęp do infrastruktury w tym dedykowanych jej usług.

     6. Dostęp do Usług jest realizowany poprzez Osobiste Konto potwierdzone zgodnie z wymaganiami infrastruktury.

     7. Użytkownik może korzystać z Usług zgodnie z profilem swojego Konta.

     8. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

     §3 Zobowiązania i prawa Jednostki i Użytkowników

     1. Kierownik Jednostki, Zespołu ma obowiązek:

     a. wnioskować do Dostawcy o założenie konta wskazanym użytkownikom.

     b. poinformować Użytkowników o niniejszym Regulaminie i zobowiązać ich do jego przestrzegania;

     c. poinformować Dostawcę o utracie statusu Użytkownika, najpóźniej w dniu kiedy to nastąpiło.

     d. Przekazywać i przetwarzać dane Jednostki w infrastrukturze e-science.pl zgodnie ze swoją Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

     e. Upoważnić skutecznie swoich użytkowników do umieszczania danych badawczych w infrastrukturze.

     2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem, dokumentacją oraz warunkami licencyjnymi oprogramowania, a w szczególności:

     a. należycie zabezpieczyć swoje Konto oraz inne dane służące do autoryzacji przed niepowołanym dostępem m.in. przez stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, odpowiednich praw dostępu oraz szyfrowania;

     b. nie może podejmować żadnych działań zakłócających pracę innym użytkownikom, a także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, przejęciu kontroli czy zniszczenia zasobów;

     c. nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie i udostępniać je osobom trzecim;

     d. nie może zamieszczać danych zawierających niebezpieczne programy, wirusy, itp. oraz innych kodów lub instrukcji mogących spowodować nieprawidłowości w działaniu Usługi, jej uszkodzenia lub jakąkolwiek modyfikację danych, do których Użytkownikowi nie udzielono dostępu;

     e. ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany, a także zaprzestania korzystania z Usług w przypadku utraty statusu osoby uprawnionej;

     f. ma obowiązek zadbania, aby dane przechowywane w jego przestrzeni dyskowej nie naruszały Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także praw osób trzecich, w szczególności zakazane jest przechowywanie danych zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, naruszające dobra osobiste osób trzecich (w tym treści zniesławiające lub znieważające), a także zawierających inne treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie może narazić na odpowiedzialność karną;

     g. ma obowiązek załączania informacji o wykorzystaniu Usługi w publikacjach, które powstały w oparciu o wyniki uzyskane przy użyciu tej infrastruktury: „Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury E-SCIENCE.PL.” lub „This research was supported in part by E-SCIENCE.PL Infrastructure.”

     3. Użytkownik ma prawo:

     a. wnioskować o zmiany w profilu swojego Konta, w tym uprawnień do Usług;

     b. usunąć swoje Konto z infrastruktury;

     c. zgłosić awarię w przypadku stwierdzenia, iż Usługa działa w sposób nieprawidłowy. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail pomoc@e-science.pl, lub telefonicznie lub pod numerem +48 71 320 37 95.

     4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad korzystania z Usług. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Usługi wobec Użytkownika i wobec Jednostki bez wcześniejszego powiadomienia.

     5. Usługi infrastruktury umożliwiają ustalenie dostępu danych jednostki przetwarzanych w infrastrukturze e-science.pl jako publiczne, czyli dostęp będzie możliwy dla wszystkich osób korzystających z infrastruktury e-science.pl oraz zastrzeżony gdzie dostęp będzie ograniczany do użytkownika, Jednostki lub zaproszonych przez użytkowników gości. Za właściwe określenie charakteru danych umieszczanych
     w infrastrukturze e-scence.pl odpowiedzialność ponosi Jednostka i jej użytkownicy.

     6. Kierownik Jednostki odpowiada za dane umieszczane w infrastrukturze e-scence.pl
     (w szczególności te dane, które mogą być uznane za dane podlegające szczególnej ochronie np. dane osobowe lub informacje niejawne).

     §4 Zobowiązania i prawa Dostawcy

     1. Dostawca zobowiązuje się do:

     a. dołożenia wszelkich starań aby system pracował efektywnie i bezawaryjnie;

     b. dołożenia uzasadnionych starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z Usług przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu;

     c. informowania Użytkownika o możliwych ograniczeniach w dostępie do Usług na czas przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.

     d. utrzymywania usługi, gwarantując archiwizację okresową danych.

     e. Dostarczenia Jednostce narzędzi lub rozwiązań do szyfrowania przez nią danych.

     2. Dostawca ma prawo:

     a. do weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Dostawca zastrzega sobie możliwość: zablokowania procesu tworzenia Konta, wezwania Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokowania Konta do wyjaśnienia sprawy lub usunięcia Konta.

     b. czasowo zablokować dostęp do Konta, w przypadku uzyskania uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad korzystania Usługi lub korzystania z Usługi przez niepowołane osoby, lub gdy działania Użytkownika stanowią zagrożenie dla działania Usługi;

     c. usunąć konto Użytkownika w przypadku, gdy utracił on prawo do korzystania z Usługi;

     d. informować Jednostkę o naruszeniach dokonywanych przez Użytkowników;

     e. do dokonywania aktualizacji udostępnianego oprogramowania realizującego Usługi, jak również oprogramowania zarządzającego infrastrukturą;

     f. zmiany przydzielonych uprawnień i zasobów (zmiany profili Użytkowników),
     o ile wymagać tego może zachowanie ogólnej wydajności Usług;

     g. do wysyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji dotyczących funkcjonowania Usług;

     h. dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, przy czym zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie infrastruktury e-science.pl oraz Usług w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie -  jednocześnie Dostawca nie ma obowiązku informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach do Regulaminu w inny sposób.

     3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane awarią sprzętu, utratą danych wskutek ich usunięcia po zakończeniu świadczenia dostępu do Usługi lub działaniem siły wyższej lub osób trzecich, a w szczególności straty wywołane błędem Użytkownika oraz niezastosowaniem się do zasad określonych w dokumentacji Usługi oraz zaleceń Administratora.

     4. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za utracone korzyści) powstałe w wyniku skorzystania z Usługi. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane utratą danych Użytkownika.

     5. Dostawca nie gwarantuje stałej dostępności infrastruktury. Gwarancje jakości usług obowiązują jedynie w przypadku podpisania dodatkowej umowy o świadczenie usług
     z warunkami ich dostarczania.

     6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu

     a. niewłaściwego przetwarzanie przez użytkowników danych podlegających szczególnej ochronie, np. danych osobowych lub informacji niejawnych.

     b. popełnionych przez użytkowników czynów niedozwolonych tj. sprzecznych
     z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownik, lub użytkownicy, którzy wyrządzili szkodę z tego tytułu zobowiązani są do jej naprawienia bez udziału Dostawcy.

     c. wykorzystania przez użytkowników infrastruktury niezgodnie z jej przeznaczeniem, do celów innych niż określono to w umowie z Jednostką.

     d. nieuprawnionego udostępnienia przez Użytkowników w infrastrukturze
     e-science.pl informacji chronionych lub będących cudzą własności.

     e. nieuprawnionego wykorzystania udostępnionych przez Użytkownika innym Użytkownikom infrastruktury e-science.pl informacji.

     §5 Ochrona danych osobowych

     1. Dostawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w celu korzystania z infrastruktury e-science.pl w sposób zgodny
     z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym regulaminem.

     2. W trakcie rejestracji w infrastrukturze e-science.pl Dostawca może żądać podania od Użytkownika danych osobowych, takich jak:

     a. imię i nazwisko,

     b. tytuł naukowy,

     c. płeć,

     d. nazwa jednostki naukowej, miejsca pracy użytkownika

     e. adres miejsca pracy użytkownika

     f. bezpośredni nr telefonu

     g. adres poczty elektronicznej,

     3. Kierownik Jednostki zobowiązany jest do weryfikacji podanych przez użytkownika
     w trakcie rejestracji danych.

     4. Dostawca zastrzega obie prawo do weryfikacji podanych przez Użytkownika danych, lecz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez użytkownika.

     5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Dostawcy uzupełnienia, uaktualnienia, oraz usunięcia danych osobowych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem ustawy
     o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

     6. Przez rejestrację w infrastrukturze e-science.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Dostawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług w infrastrukturze e-science.pl, oraz w celach marketingowych i statystycznych.

     7. Dostawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z infrastruktury:

     a. adres IP komputera Użytkownika,

     b. rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,

     c. innych informacji transmitowanych protokołem http.

     §6 Postanowienia końcowe

     1. Wszelkie informacje gromadzone o użytkowniku, w tym również dane rejestracyjne, są wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych, operacyjnych, monitorowania, raportowania zasobów oraz bezpieczeństwa. Informacje te mogą być udostępnione zarządcom infrastruktury, z której korzysta użytkownik, do użytku wyłącznie
     w powyżej wymienionych celach.

     2. W uzasadnionych przypadkach Jednostka może wnioskować do Dostawcy o oszacowanie wartość nieodpłatnie świadczonej usługi w celu poznania wysokości uzyskanej pomocy publicznej.

     3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

     4. Wszelkie spory, dotyczące korzystania z Usług, których nie uda się rozstrzygnąć, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku jednomyślności dla rozstrzygnięcia sporu, spór zostanie poddany właściwemu dla sporu i  dla siedziby Dostawcy Sądowi.

     5. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu
     w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania infrastruktury e-science.pl, a także w celu poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom.

     6. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dostawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.e-science.pl.
     W przypadku braku akceptacji nowych postanowień regulaminu Jednostka ma prawo wypowiedzieć umowę z Dostawcą.

     7. Regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2014r.