Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

Pracownia Pomiarów i Diagnostyki

Domena: - oceny właściwości powierzchni (mechanicznych, elektrycznych i magnetyczych) w mikro- i nanoskali przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych (AFM), - niezawodnościowe (urządzenia elektroniczne i elektryczne), - szacowania niepewności wyników pomiarów, - analizy czynników wpływających na wiarygodność wyników pomiarów badań właściwości dielektrycznych materiałów izolacyjnych, - odporności materiałów na prądy pełzające i łuk elektryczny, - metod i procedur badania elektroenergetycznego sprzętu ochronnego do 100kV, - projektowania i realizacji układów do pomiarów właściwości elektrycznych i elektrostatycznych materiałów dielektrycznych, - projektowania i realizacji układów pomiarowych, akwizycji danych i monitorowania wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, - wzorcowania aparatury do pomiarów dużych rezystancji, przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych oraz ocena niepewności pomiarów tą aparaturą.

Akredytacja: - elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego (drążki, kleszcze, wskaźniki napięcia, pomosty, chodniki, rękawice, kalosze), - badania odporności na promieniowanie słoneczne (UV), - badania klimatyczne (suche gorąco, mokre gorąco, suche zimno, mokre zimno), przewrócenie i upadek, - kabli i przewodów, - rezystywności skrośnej i powierzchniowej, rezystancji izolacji, - przenikalności elektrycznej, współczynnika strat dielektrycznych, - odporności na prądy pełzające w warunkach zawilgocenia, - dporności na łuk elektryczny o małym natężeniu prądu przy wysokim napięciu w warunkach czystych i suchych, - wytrzymałości elektrycznej, próby napięciowe napięciem przemiennym w zakresie temperatur +20°C - +120°C, - wytrzymałości mechanicznej na zginanie, ściskanie, rozciąganie i oznaczenie udarności metodą Charpy, - wytrzymałości na podwyższoną temperaturę wyrobów elektroinstalacyjnych, - badania przewodów grzejnych.