Oferty zespołów > Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska

Oferent:

Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska


woj. Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
65-516 Zielona Góra
ul. prof. Z. Szafrana 15


dr inż. Piotr Ziembicki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowska

http://www.iis.uz.zgora.pl

Oferta

Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Domena:

W ramach Centralnego Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska działają:

Pracownia Geologii, Hydrogeologii i Hydrologii – Wyposażenie. Zbiory minerałów i skał oraz przyrządy do oznaczania ich właściwości fizycznych, sonda dynamiczna DPL, penetrometry do badań gruntu, suszarka laboratoryjna, wagi, wagosuszarka, dalmierz, zestawy do badań kapilarności gruntów, aparat do analizy uziarnienia, aparat do oznaczania wskaźnika piaskowego, przyrząd do oznaczania przepływu, drobna aparatura do oznaczania właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów (aparat Casagrande’a, stożek Wasilewa, walec do oznaczania gęstości objętościowej, przyrząd do oznaczania zagęszczalności gruntu), aparat ITB ZW-K2 do oznaczania współczynnika filtracji, koryto do badania prędkości przepływu, zestaw do badania kapilarności czynnej i biernej i in. Aparatura ta pozwala na określenie kilkudziesięciu parametrów charakteryzujących wody i grunty. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: podstawy nauk o Ziemi, hydrologia, mechanika gruntów i geotechnika, a także prace badawcze prowadzone przez pracowników instytutu oraz dyplomantów.

Pracownia Analizy Instrumentalnej – Wyposażenie. Spektrofotometr absorpcji atomowej firmy Varian, chromatograf gazowy firmy SHIMADZU z osprzętem, analizator węgla TOC-5000 z przystawką SSM-500 firmy SHIMADZU, laboratoryjny system doczyszczający do wody ultraczystej MILLIPOR, sprężarki, chłodziarka, armatura do gazów specjalnych.

Pracownia Biologii – Wyposażenie. Pracownia biologii obejmuje salę ćwiczeń, pracownię do badań, sterylne pomieszczenie mikrobiologiczne do posiewów i pokój hodowlany. Na wyposażeniu znajdują się: mikroskopy laboratoryjne i badawcze, licznik kolonii bakterii, wytrząsarka orbitalna, wagi laboratoryjne, aparat Kocha, chłodziarki, wirówka, cieplarki, sterylizatory, komora klimatyczna i komora do posiewów. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: biologia i ekologia, ekologia stosowana, toksykologia.

Pracownia Gleby – Wyposażenie. W Pracowni Gleby znajduje się wyposażenie do badań właściwości fizycznych i składu chemicznego gleb i roślin. Są to: mineralizatory, digestorium, wagi, pehametr, konduktometr, aquametr, penetrometr, mieszadło i miernik Cyber Scan. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: gleboznawstwo i rekultywacja, ochrona gleb.

Pracownia Odpadów – Wyposażenie. Sprzęt do oznaczania składu sitowego odpadów (sita o różnych wymiarach oczek) i do rozdrabniania (kruszarka szczękowa i młynek laboratoryjny), w stanowisko do badań procesu fermentacji odpadów oraz aparaturę i sprzęt laboratoryjny umożliwiający wykonywanie pełnych analiz fizyczno-chemicznych odpadów: mineralizator, homogenizator, walizkowy analizator gazów, mieszadło magnetyczne, aparat Orsata, wagi, suszarki. Przeznaczenie. Pracownia dyplomowa - gospodarka odpadami.

Pracownia Meteorologii – Wyposażenie. Sprzęt do pomiarów meteorologicznych: wiatromierz, termometr, deszczomierz, ciśnieniomierz oraz analizatory: DIOXOR, NONOXOR, gazów spalinowych, gazów i spalin, dźwięku i drgań, pyłomierz, Mini Warm E Drager, Anemometr, rejestratory temperatury i wilgotności. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu: meteorologia z elementami klimatologii i ćwiczenia z przedmiotu ochrona  powietrza.

Pracownia Techniki Cieplnej – Wyposażenie. Pracownia Techniki Cieplnej wyposażona jest w sprzęt do pomiarów cieplnych: kolorymetr, bomba kolorymetryczna, waga, higrometr. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: podstawy termodynamiki technicznej.

Pracownia Urządzeń Sanitarnych – Wyposażenie. Pracownia Urządzeń Sanitarnych wyposażona jest w następujący sprzęt: ultratermostat RTE-740, termostat B2E5, wiskozymetr kulkowy Hopplera, system do pomiaru i rejestracji przepływu powietrza, pompy. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: podstawy termodynamiki technicznej, pomiary w inżynierii sanitarnej.

Pracownia Mechaniki Płynów – Wyposażenie. Stanowiska do badań: podstawowych wielkości z hydrauliki (ciśnienia, lepkości płynów, natężenia przepływu), hydrodynamicznych i hydraulicznych rur pełnościennych i perforowanych, pomp i wentylatorów oraz do testowania przyrządów pomiarowych (wodomierze, ciepłomierze). W pracowni znajduje się następujący sprzęt: wiskozymetry rotacyjne, mikromanometry kompensacyjne, mikromanometry z pochyłą rurką, pompy. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: mechanika płynów, podstawy termodynamiki technicznej, pomiary w inżynierii sanitarnej, mechaniczne urządzenia sanitarne.

Pracownia Wody – Wyposażenie. Stanowiska do badań procesów jednostkowych oczyszczania wody: filtracji, koagulacji, sorpcji, wymiany jonowej i dezynfekcji. W Pracowni znajduje się aparatura i sprzęt laboratoryjny umożliwiający wykonywanie pełnych analiz fizyczno-chemicznych wody, ścieków i odpadów (ponad 30 wskaźników). Główne urządzenia na wyposażeniu tej pracowni to: spektrofotometry, mineralizatory, redestylator, destylatory, suszarki, wagi, mieszadła, mierniki wieloparametrowe, pehametry, konduktometry, tlenomierze, łaźnie wodne i olejowe, wytrząsarki, chłodziarki, piece muflowe, ozonator, flokulator, koagulator, mętnościomierz. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: chemia ogólna, fizyczna i sanitarna, oczyszczanie wody i odnowa wody, Technologia wody.

Pracownia Ścieków – Wyposażenie. Pracownia ścieków wyposażona jest w stanowiska do badań procesów jednostkowych oczyszczania ścieków: sedymentacji, bioutleniania substancji organicznej osadem czynnym, zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych. Pracownia wyposażone są w aparaturę i sprzęt laboratoryjny umożliwiający wykonywanie analiz fizyczno-chemicznych ścieków (ponad 30 wskaźników) oraz wirówkę i autoklaw. Przeznaczenie. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: oczyszczanie ścieków, ścieki przemysłowe, odnowa wody, Technologia ścieków.

Pracownia komputerowa – Wyposażenie: serwer, komputerowe stacje robocze zebrane w dwóch pracowniach komputerowo-projektowych, w laboratoriach badawczych oraz umiejscowiony w pokojach pracowniczych. Oprogramowanie: − Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2010, 2003, Autodesk AutoCAD 2000LT, Autodesk AutoCAD 2005, Autodesk Architectural Desktop, CAD-Profi 4, Pit-cup 6.0, Bio-Win, Denicom, Komin, Statsoft Statistica f. Win – licencja Campus, Profil Koordynator, ENERteam – Regulacja i Planowanie Sieci Cieplnych, ENERteam – Analiza Mocy Zamówionej, TERMO-Danfoss; dodatkowo zainstalowano oprogramowanie na licencji public domain: Epanet 2 oraz Epa SWMM 5.0. Przeznaczenie: zajęcia z przedmiotów: technologia informacyjna, technika komputerowa w Inżynierii Sanitarnej, informatyczne podstawy projektowania, system CAD w Inżynierii Sanitarnej, modelowanie i optymalizacja systemów wodno-kanalizacyjnych oraz technologii wody i ścieków, projekty przejściowe, pracownia dyplomowa. Poza zajęciami - pracownia jest udostępniona wszystkim studentom, szczególnie dyplomantom, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami opiekującymi się laboratorium. Dodatkowo studenci korzystają z komputerów udostępnionych dla nich w pomieszczeniu 202, praktycznie 24 godzin na dobę. Wszystkie komputery podłączone są do lokalnej sieci komputerowej i posiadają dostęp do Internetu.

Akredytacja: Laboratorium posiada akredytację systemu jakości zgodnego z normą PN EN ISO/IEC 17025:2001 w zakresie: pobieranie i analiza właściwości fizycznych i chemicznych próbek wody, ścieków i odpadów. Liczba akredytowanych cech i metod badawczych /pomiarowych wg norm lub udokumentowanych procedur badawczych - 28 procedur (Wydanie nr 5, Data wydania 21 luty 2013 r.).