Oferty zespołów > Nieinwazyjne metody fotonicznej diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, nanobiotechnologie

Oferent:

Nieinwazyjne metody fotonicznej diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, nanobiotechnologie


woj. Politechnika Wrocławska
50-370 Wrocław
Wyb. Wyspiańskiego 27


dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. PWr
Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej

http://iati.pl

Oferta

Środowiskowe Laboratorium Bio-Optyki

Domena:

Badania realizowane w pracowni dotyczą zagadnień z zakresu obrazowania biomateriałów i nanomateriałów w nanoskali oraz badania oddziaływań międzymolekularnych zachodzących pomiędzy badanymi biocząsteczkami; pomiary właściwości próbki np. elastyczność, hydrofilowość, adhezja, itd.; nanomanipulacja molekularna.

Wyposażenie Laboratorium obejmuje kompletne stanowisko do obrazowania za pomocą mikroskopii sił atomowych AFM (Atomic Force Microscopy), mikroskopii KPM z sondą Kelvina oraz stanowisko do pomiarów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. Zestaw do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej posiada mikroskop konfokalny Mikroskop Leica TCS SPE-II oraz mikroskop badawczy epifluorescencyjny Microlab z wysokoczułą kamerą cyfrową do fluorescencji. 

Stanowisko do pomiarów metodą AFM:

 • Mikroskop Multi Mode AFM 3D
 • Kontroler Nanoscope 3D
 • System Quadrex
 • Komputer z kartą pomiarową
 • Skaner typu E
 • Zestaw monitorów
 • Mikroskop optyczny z kamerą
 • Zestaw awaryjnego zasilania
 • Platforma antywibracyjna
 • Sondy pomiarowe o średnicach: 2 nm – 20 nm
 • Dedykowane oprogramowanie Nanoscope 7.30 do akwizycji, obróbki i wizualizacji danych).

 

Stanowisko do pomiarów metodą KPM:

 • Mikroskop ze skanującą sondą Kelvina do pomiarów ładunku powierzchniowego 
 • Komora wilgotności powietrza (RH 20-80%)
 • Sondy pomiarowe o średnicach: 50nm – 2000nm
 • Oprogramowanie do akwizycji, obróbki i wizualizacji danych KPM


Wizualizacja:

 • Możliwości pracy w powietrzu i w cieczy
 • Dwa tryby skanowania: tapping mode i contact mode
 • Tryb pracy tapping mode poszerzony o obrazowanie w kontraście fazowym
 • Możliwość obrazowania 2D i 3D topografii powierzchni oraz właściwości próbki
 • Możliwość nanomanipulacji za pomocą ostrza AFM

Dedykowane oprogramowanie do akwizycji, obróbki i wizualizacji danych

 

Stanowisko do pomiarów za pomocą mikroskopii konfokalnej:

 • Mikroskop Leica TCS SPE-II w. DMI4000 RGBV Leica TCS SPE Confocal Unit RGBV
 • 4 lasery diodowe: 405nm, 488nm, 531nm oraz 635nm. Niestety nie ma możliwości zaoferowania systemu z trzema laserami zawierającego laser 405nm
 • detektor w zakresie 430- 750nm; z możliwością utworzenia do 8 kanałów wirtualnych (spektralnych) do skanowania sekwencyjnego
 • Komorę inkubacyjną do badań in vitro
 • Stół antywibracyjny o tłumieniu pasywnym (z płytą granitową)
 • Oprogramowanie do kolokalizacji, tworzenia obrazów 3D oraz separowania obrazów uzyskiwanych dla fluorochromów o bliskich pasmach emisji
 • DIC

 

Pomiary mikroskopowe:

 • Pomiary bio- i nanomateriałów w  nanoskali
 • Topografia powierzchni próbek
 • Pomiary właściwości próbki np. elastyczność, hydrofilowość, adhezja, itd.
 • Charakterystyka  strukturalna obiektów biologicznych oraz nanomateriałów za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM)
 • charakterystyka strukturalna nanomateriałów o działaniu antybakteryjnym i materiałów do terapii fotodynamicznej,
 • badania bioprocesów zachodzących w materiałach biologicznych za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej

 

Ponadto w laboratoriach znajduje się inny wyspecjalizowany sprzęt:

 • układ dyfrakcyjny do identyfikacji bakterii;
 • spektrofotometry światłowodowe wraz z oprogramowaniem;
 • sondy światłowodowe do spektroskopii odbiciowej;
 • lasery: HeNe o długości fali 632,8 nm (1 mW -2 szt., 5 mW-1 szt.); półprzewodnikowe o długości fali 405 nm oraz 410 nm;
 • źródła światła: lampy halogenowe (1 szt.) i halogenowo-deuterowe (2 szt.);
 • oświetlacze światłowodowe;
 • oświetlacze mikroskopowe LED (405 nm i światła białego);
 • mikroskop Nikon Eclipse E500 pracujący w trybie jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego;
 • mikroskop pracujący w trybie jasnego pola, kontrastu fazowego, polaryzacyjnego;
 • mikroskop konfokalny;
 • kamery CCD/CMOS;
 • kamery termowizyjne;
 • ciekłokrystaliczny modulator stanu polaryzacji światła;
 • różnego rodzaju elementy optyczne: soczewki, obiektywy, poszerzacze wiązki świetlnej, płytki i kostki światłodzielące, włókna światłowodowe, pryzmaty odbiciowe, płaskie, sferyczne i paraboliczne zwierciadła, polaryzatory liniowe, płytki fazowe (pół- i ćwierć-falowe), filtry spektralne (pasmowe, krawędziowe, interferencyjne), ciekłokrystaliczny modulator stanu polaryzacji  światła;
 • elementy optomechaniczne niezbędne do montażu układów optycznych, pręty montażowe uchwyty, holdery, koniki, ławy i blaty optyczne;
 • antywibracyjny stół optyczny z gwintowanym blatem.