Oferty zespołów > Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki

Oferent:

Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


dr inż. Paweł Zawartka
Główny Instytut Górnictwa

http://iati.pl/centra/inzynieria-dla-srodowiska-i-zielonej-gospodarki/

Oferta

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków

Domena:

Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001.


Przedmiot badań w laboratorium stanowią:
 • woda przeznaczona do spożycia,
 • naturalne wody mineralne i źródlane oraz wody stołowe,
 • wody lecznicze i termalne,
 • wody powierzchniowe,
 • wody podziemne (ze szczególnym uwzględnieniem wód kopalnianych, w tym solanek),
 • wody odciekowe pochodzące z lokowania odpadów w nieczynnych wyrobiskach górniczych lub składowiskach na powierzchni,
 • wody przemysłowe i technologiczne,
 • ścieki przemysłowe,
 • ścieki socjalno-bytowe i komunalne,
 • sole,
 • niektóre środki spożywcze.


Laboratorium wykonuje badania następujących parametrów w wodach i ściekach (badania objęte zakresem akredytacji PCA):

 • adsorbowalne organicznie związane chlorowce (AOX),
 • jony amonu,
 • azotany,
 • azot amonowy, azotanowy i azotynowy,
 • azot ogólny, Kjeldahla i organiczny,
 • azotyny,
 • barwa,
 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn),
 • bromiany, chlorany i chloryny,
 • bromki,
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową oraz nadmanganianową (ChZTCr oraz ChZTMn)
 • chlorki,
 • chrom(VI),
 • cyjanki wolne, ogólne i związane,
 • ekstrakt eterowy (substancje ekstrahujące się eterem naftowym),
 • fluorki,
 • fosforany,
 • indeks fenolowy (fenole lotne),
 • indeks metali ciężkich,
 • indeks nadmanganianowy,
 • jodki,
 • magnez,
 • metale i niemetale (sód, potas, żelazo, mangan, kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, ołów, cynk, srebro, glin, arsen, bor, bar, beryl, bizmut, rtęć, lantan, lit, molibden, fosfor, siarka, antymon, selen, krzem, cyna, stront, tellur, tytan, tal, wanad, cyrkon),
 • mętność,
 • odczyn pH,
 • ogólny węgiel organiczny (OWO),
 • przewodność właściwa,
 • siarczany,
 • siarczki,
 • siarczyny,
 • substancje powierzchniowo-czynne anionowe (detergenty anionowe),
 • substancje powierzchniowo-czynne niejonowe (detergenty niejonowe),
 • substancje rozpuszczone mineralne, nielotne i lotne,
 • sucha pozostałość mineralna, nielotna i lotna,
 • tlen rozpuszczony,
 • twardość ogólna,
 • wapń,
 • węglany, wodorowęglany i wodorotlenki
 • zasadowość mineralna i ogólna,
 • zawiesiny ogólne.


KONTAKT:

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek(at)gig.eu
telefon: 32 259 24 67


Akredytacja: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145