Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

Pracownia Nowych Technologii

Domena: W zakresie ogniw fotowoltaicznych polimerowych: - badania nad nowymi polimerami o charakterze donorowym stosowanymi jako warstwa aktywna ogniw fotowoltaicznych polimerowych, - badania nad nowymi związkami organicznymi o charakterze akceptorowym stosowanymi jako domieszka w warstwie aktywnej ogniw fotowoltaicznych polimerowych, - badania nad modyfikacją warstwy transportującej dziury w polimerowych ogniwach fotowoltaicznych, - badania nad wpływem rodzaju i ilości nanocząsteczek na parametry polimerowych ogniwach fotowoltaicznych, - opracowanie nowych konstrukcji ogniw fotowoltaicznych polimerowych objętościowych i warstwowych, - badania nad nowymi metodami enkapsulacji polimerowych ogniw fotowoltaicznych, - wykonanie badań fotowoltaicznych skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych oraz wyznaczenie wartości sprawności (z ang. power conversion efficiency, η, PCE), współczynnika wypełnienia (z ang. fill factor, FF), napięcia rozwarcia (z ang. open circuit voltage, Voc) i prądu zwarcia ogniwa (z ang. short circuit current, Jsc) bez i podczas naświetlania za pomocą lampy ksenonowej. Charakterystyki i parametry badanych ogniw fotowoltaicznych polimerowych wyznaczane są przy użyciu zintegrowanego systemu pomiarowego odzwierciedlającego standardowe warunki STC (z ang. Standard Test Condition, t.j. warunki oświetlenia AM 1,5G przy 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25 oC), - badania czasowe w komorze klimatycznej i komorze z lampą ksenonową. Maksymalne wymiary panelu (ogniwa) do badań: 720 x 700 x 950 mm, - wykonywanie badań spektroskopii impedancyjnej skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych organicznych. W zakresie syntezy i charakterystyki materiałów organicznych: - otrzymywanie poprzez optymalizację warunków prowadzenia reakcji nowych materiałów organicznych: polimerów i związków małocząsteczkowych o różnej budowie do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych i ogniwach paliwowych, - opracowanie nowych materiałów organicznych mało- i wielkocząsteczkowych o właściwościach ciekłokrystalicznych, - badania spektroskopii impedancyjnej w celu określenia wartości przewodnictwa polimerów, - wykonanie charakterystyk prądowo-napięciowych w ciemności i podczas naświetlania za pomocą lampy halogenowej, - badania chropowatości powierzchni polimerów, - badania stabilności termicznej polimerów metodą TGA, - badania absorpcji w zakresie UV-vis polimerów, - badania właściwości ciekłokrystalicznych polimerów i związków małocząsteczkowych (DSC), - określenie tekstury za pomocą polaryzacyjnego mikroskopu optycznego, - wykonywanie badań woltametrii cyklicznej w celu określenia poziomów HOMO-LUMO, - badanie właściwości elektrochromowych, - wykonywanie wstępnych badań w celu określenia przydatności materiałów do zastosowań w OLED-ach. W zakresie syntezy i charakterystyki SiO2, TiO2, SiO2-TiO2 i TiO2-Ag: - optymalizacja warunków syntezy zol-żel w celu otrzymania proszków i warstw TiO2. - optymalizacja warunków syntezy zol-żel w celu otrzymania proszków i warstw SiO2. - optymalizacja warunków syntezy zol-żel w celu otrzymania warstw SiO2-TiO2. - badania absorpcji w zakresie UV-vis, - badania strukturalne XRD i EDS, - badania porowatości.