Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Ochrony Powietrza

Domena:

Laboratorium Ochrony Powietrza wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie:

 • Technologii wytwarzania i wykorzystania nowoczesnych paliw alternatywnych (brykiety, pelety, gaz procesowy ze zgazowania),

 • Technologii wytwarzania, modernizacji i konstrukcji kotłów,

 • Poprawy jakości paliw dla procesów wytwarzania ciepła w urządzeniach energetycznych,

 • Badania efektywności energetyczno-emisyjnej kotłów i urządzeń do wytwarzania ciepła,

 • Pomiary kontrolne emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, w tym LZO do powietrza

 • Pomiary i badania imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu

 • Pomiary i badania stężeń włókien azbestu w powietrzu, w środowisku, w tym w rejonie budynków i obiektów z których jest usuwany azbest oraz w pomieszczeniach zamkniętych,
  w oparciu o wyniki z mikroskopu optycznego

 • Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu z emitorów technologicznych, ze spalania paliw, ze środków transportu

 • Wykonywanie Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin

 • Pobór próbek powietrza w środowisku w celu oznaczenia ilości i/lub rodzaju azbestu
  w powietrzu w oparciu o badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym

 • Oznaczanie rodzaju azbestu w materiałach azbestowych w transmisyjnym mikroskopie elektronowym

 • Badania i analizy próbek powietrza w skaningowym mikroskopie elektronowym w celu oznaczenia rodzaju i/lub stężeń azbestu w powietrzu

 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

 • Prowadzenie szkoleń w zakresie:

  • pomiarów emisji i imisji,

  • badań środowiska pracy,

  • badań stężeń włókien azbestu w powietrzu,

  • usuwania materiałów zawierających azbest.