Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Analiz Związków Organicznych

Domena:

Laboratorium Analiz Związków Organicznych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa.

Zasadniczym celem Laboratorium jest wykrywanie oraz analizowanie toksycznych związków organicznych, które wraz z działalnością technologiczną człowieka w sposób niekontrolowany dostają się do środowiska naturalnego.

Laboratorium prowadzi również działalność badawczo-usługową na rzecz energetyki, chemii, górnictwa, przemysłu spożywczego oraz rolnictwa.

Laboratorium wykonuje badania m. in:

 • wody przeznaczonej do spożycia, wód mineralnych, źródlanych i stołowych,

 • wód podziemnych i powierzchniowych,

 • wód deszczowych,

 • ścieków,

 • gruntów,

 • gleb,

 • pyłów,

 • odpadów,

 • olejów elektroizolacyjnych,

 • rozpuszczalników i rozcieńczalników,

 • oraz niektórych roślin i produktów żywnościowych.

  Laboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

 • lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów w wodach i ściekach,

 • indeksu oleju mineralnego w wodach i ściekach,

 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie,

 • wielopierścieniowych węglowowodorów aromatycznych (WWA) w glebach i gruntach,

 • oleju mineralnego (C10-C40) w glebach i gruntach.

  Oferowane przez Laboratorium badania dotyczą oznaczania zawartości związków organicznych szkodliwych dla zdrowia i środowiska, takich jak:

 • węglowodory alifatyczne (substancje ropopochodne, olej mineralny),

 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),

 • lotne związki aromatyczne (BTEX),

 • związki nitrowe,

 • polichlorowane bifenyle (PCB),

 • chlorowane związki alifatyczne (m.in. 1,2-dichoroetan, tetrachlorometan, THM-y)

 • pestycydy,

 • chlorobenzeny,

 • inne związki organiczne.