Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Pracownia Analiz Ekologicznych

Domena:

Pracownia Analiz Ekologicznych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium prowadzi prace badawcze obejmujące:

 • Pobieranie próbek środowiskowych:

  • gleb i gruntów,

  • wód powierzchniowych, podziemnych, przeznaczonych do spożycia oraz opadowych,

  • powietrza,

  • gazów składowiskowych,

  • ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym tzw. pobieranie dobowe),

  • odpadów,

  • osadów ściekowych oraz dennych.

 • Badanie przepływu cieków i współczynników filtracji gruntów powierzchniowych,

 • Badanie stateczności skarp. 

 • Prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych oraz ścieków na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,  

 • Prowadzenie monitoringu terenów przemysłowych, zurbanizowanych, rolnych i leśnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r., w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002, Nr 165, poz. 1358)

 • Monitoring składowisk odpadów, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r., w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013., poz. 523)

 • Monitoring obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011r., w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. 2011, Nr 92, poz. 535).

 • Prowadzenie monitoringu oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych w oparciu o Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229. z późniejszymi zmianami)

 • Prowadzenie monitoringu komunalnych osadów ściekowych i gleb rolnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010, Nr 137, poz. 924)

 • Sporządzanie oceny, ekspertyz i opinii dotyczących: 

  • zanieczyszczenia gleb i gruntów w odniesieniu do standardów jakości gleb i gruntów,

  • stanu środowiska terenów przeznaczonych pod inwestycje - ustalenie stanu zerowego,

  • jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

  • podstawowych charakterystyk odpadów przeznaczonych do składowania,

  • gospodarczego wykorzystania odpadów pod ziemią i na powierzchni,

  • możliwości wykorzystania kruszyw po recyklingu,

  • określenia przydatności odpadów mineralnych dla ich wykorzystania jako kruszyw
   w budownictwie, drogownictwie oraz jako surowców w przemysłach cementowym, ceramicznym, szklarskim, itp.,

  • możliwości wykorzystania odpadów różnego rodzaju jako paliw alternatywnych,

  • przekwalifikowania odpadów na produkt uboczny,

  • możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych,

  • spoiw stosowanych w budownictwie podziemnym,

 • Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji, wynikające z Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 • Sporządzanie przeglądów ekologicznych oraz wniosków o pozwolenie zintegrowane w oparciu o Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 • Sporządzanie raportów początkowych dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE L 334, 17.12.2010)

Akredytacja: Zakład Monitoringu Środowiska jest jednostką w której wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001:1996, PN-N-18001:1999 oraz PN-EN ISO 14001:1998, potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie nr JBS - 54/6/2012.