Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

Domena:

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium wykonuje badania w zakresie:

 • oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych zgodnie z zakresem akredytacji:

  • odpadypaleniskowe,wydobywcze,przemysłowe, komunalne,

  • grunty, spoiwa, kruszywa mineralne,

  • paliwa stałe oraz odpadowe paliwa alternatywne (paliwa wtórne), biopaliwa stałe.

 • badania innych materiałów nieobjętych jeszcze zakresem akredytacji tj:

  • mieszanki biomasy z innymi paliwami stałymi, węgle brunatne, koksy, pyły atmosferyczne, sączki z zaaspirowanym pyłem z powietrza, artykuły i środki spożywcze, produkty zielarskie, próbki środowiskowe i inne.

    


   Laboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:aboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

 • zawartość wilgoci analitycznej, całkowitej i suchej masy,

 • zawartość popiołu i strat prażenia,

 • procentowa zawartość azotu, chloru, chlorków, rtęci, siarki, wodoru, węgla całkowitego, węgla organicznego i nieorganicznego,

 • ciepło spalania i wartość opałowa,

 • skład chemiczny w formie tlenkowej: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3, TiO2, P2O5,

 • zawartość pierwiastków śladowych (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn),

 • zawartość wolnego CaO,

 • pH wyciągu wodnego.


  Badania nie objęte zakresem akredytacji PCA:

 • oznaczanie składu ziarnowego metodą sitową oraz metodą dyfrakcji laserowej,

 • gęstość rzeczywista, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, rozmywalność,

 • zawartość wilgoci destylacyjnej, fenoli, części lotnych, azotu amonowego, fosforu przyswajalnego, reaktywnego dwutlenku krzemu, siarczanów rozpuszczalnych w kwasie i wodzie,

 • zawartość stearyny, zawartość mikrosfer, powierzchnia właściwa,

 • zawartość fenoli, cyjanów ogólnych i związanych, fluorków, siarczków oraz pierwiastków śladowych m.in. boru B, bromu Br, berylu Be, wanadu V, strontu Sr, talu Tl, a także metali ziem rzadkich,

 • badania odporności chemicznej materiałów stosowanych do produkcji mebli laboratoryjnych, kuchennych itp.,

 • inne oznaczenia zgodnie z wymaganiami klienta.Akredytacja: W laboratorium wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. Laboratorium wykonuje badania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i badawczej spełniającej wymagania tych systemów zarządzania.