Oferty zespołów > Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska

Oferent:

Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska


woj. Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
65-516 Zielona Góra
ul. prof. Z. Szafrana 15


dr inż. Piotr Ziembicki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowska

http://www.iis.uz.zgora.pl

Oferta

Analizy i doradztwo przedinwestycyjne

Opis:

Inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, instalacji czy technologii są bardzo kosztochłonne, zatem podejmowanie racjonalnych decyzji na etapie przygotowania takich procesów budowlanych jest niezwykle istotne, często kluczowe dla powodzenia finansowego przedsięwzięcia.
W związku z tym Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska oferuje doradztwo i wsparcie merytoryczne przygotowania inwestycji podnoszących efektywność energetyczną, przede wszystkim w zakresie:
  • bilansowania zapotrzebowania na energię (ciepło, chłód, energię elektryczną),
  • komputerowej symulacji rocznego zużycia energii obiektu wraz z wariantowaniem modernizacji budynku i analizą wpływu zmian na jego roczny bilans energetyczny,
  • rekomendacji rozwiązań, technologii oraz nośników energii, w tym odnawialnych, możliwych do zastosowania w rozpatrywanym obiekcie,
  • analizy i porównania rekomendowanych rozwiązań w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym (oddziaływanie na środowisko),
  • wyboru nośników energii oraz stosowanych technologii, przy uwzględnieniu warunków przyłączenia do sieci (ciepłowniczych, gazowych itd.), niezawodności i warunków dostaw poszczególnych nośników energii w miejscu lokalizacji obiektu,
  • poszukiwania możliwości uzyskania dofinansowania planowanych inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych wniosków, dokumentacji projektowych, studiów wykonalności itd.