Oferty zespołów > Woda i Środowisko

Oferent:

Woda i Środowisko


woj. Dolnośląskie
Wrocław
Centrum Nowych Technologii MPWIK Wrocław


Tomasz Konieczny

http://www.iati.pl

Oferta

Odbiór Ścieków

Opis:

  • Zrównoważona gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych
  • Zapobieganie korozji przewodów oraz armatury wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Klasyfikacja i ocena uszkodzeń przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w celu wyboru metody i kolejności renowacji
  • Przewidywanie oraz zapobieganie powstawaniu zatorów w sieci kanalizacyjnej
  • Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w celu ochrony wód naturalnych przed zanieczyszczeniem