Oferty zespołów

Oferta
Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu
Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu centralnego w grupie halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) Cechą charakterystyczną antymonu(III) i bizmutu(III) jest to, iż posiadają one wolną parę elektronową. Tylko w nielicznych przypadkach wolna para elektronowa zajmuje jedno z naroży oktaedru. W rezultacie atom antymonu(III) ma otoczenie piramidy kwadratowej. W większości związków wolna para zajmuje orbital s o sferycznej symetrii, co prowadzi w konsekwencji do koordynacji oktaedrycznej wokół centralnie położonego atomu antymonu(III) bądź bizmutu(III). Obecność wolnej pary elektronowej przyczynia się do zwiększenia długości wiązań Sb(III)–X oraz Bi(III)–X w stosunku do tych samych obserwowanych w związkach ...
więcej
Sprzęt
Derywatograf TGA/DSC1 (SF 1100oC) - do jednoczesnej analizy TGA/DTA
Skomputeryzowane urządzenie do badań termoanalitycznych, które umożliwia badanie efektów cieplnych oraz ubytków masy przy zaprogramowanym wzroście temperatury bądź w warunkach izotermicznych, w atmosferze powietrza lub w gazach obojętnych. Parametry: - Zakres temperatury: RT…1100oC, - Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 K, - Szybkość nagrzewania: 0…150 K/min, - Czas ogrzewania: (RT…1100oC) 10 min, - Czas chłodzenia: (1100oC) 22 min, - Zakres ważenia termowagi: min. 1,1 g, - Objętość próbki: do 900 μL, - Dokładność odczytu wagi: 1,0 mg, - Kontroler dopływu dwóch gazów reakcyjnych - sterowanie z oprogramowania, - Oprogramowanie umożliwiające obserwacje on-line krzywych TG i DSC (przeliczanej z DTA), operacje na krzywych, opracowywanie wyników pomiaru.
więcej
Sprzęt
Dyfraktometr Monokrystaliczny Kuma Diffraction
Dyfraktometr czterokołowy o geometrii kappa. Wyposażony w kamerę CCD oraz lampę rentgenowską z katodą molibdenową dającą promieniowanie o długości 0.71A.
więcej
Sprzęt
Dyfraktometr Monokrystaliczny Xcalibur, Oxford Diffraction
Dyfraktometr czterokołowy o geometrii kappa. Wyposażony w kamerę CCD oraz lampę rentgenowską z katodą molibdenową dającą promieniowanie o długości 0.71A.
więcej
Sprzęt
Dyfraktometr monokrystaliczny
Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
więcej
Sprzęt
Dyfraktometr monokrystaliczny Xcalibur
Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
więcej
Oferta
Dystrybucja wody
 • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów instalowanych techniką tradycyjną lub bezwykopową 
 • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów poddanych renowacji
 • Zapobieganie wtórnemu skażeniu biologicznemu wody poprzez zahamowanie rozwoju błony biologicznej w przewodach wodociągowych
 • Przewidywanie oraz zapobieganie występowaniu awarii sieci wodociągowej
 • Rozwój oraz implementacja procedur, technik i urządzeń służących minimalizacji strat wody
 • Zwiększanie niezawodności i ciągłości dostaw wody poprzez decentralizację sieci wodociągowych
więcej
Oferta
Działalność usługowa
- wykonywanie widm FTIR i FT Ramana, - identyfikacja tworzyw polimerowych i określanie składu kopolimerów, - oznaczanie temperatur charakterystycznych polimerów oraz podstawowych właściwosci fizycznych tworzyw polimerowych, - oznaczanie i charakterystyka podstawowych właściwosci wyrobów lakierniczych, powłok z tych wyrobów oraz zawartych w nich żywic.
więcej
Oferta
ICT w usługach multimedialnych

Centrum Kompetencji działając w obszarze tematycznym OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) oferuje współpracę m.in. w poniższych obszarach badawczych:

 • Zjawiska oraz elementy infrastruktury, środowiska informatyczne  i narzędzia informatyczne związane z organizacją i zapewnieniem należytej jakości w systemach szerokopasmowych oferujących usługi multimedialne. Można tu wyróżnić:
  • kreowanie nowych usług w zakresie ICT, szeroko rozumianych jako usługi multimedialne,
  • optymalizacja procesów negocjacyjnych, transakcyjnych i ruchowych występujących w sieciach oferujących usługi tej klasy ,
  • mechanizmy oceny i modele stochastyczne (ocena jakości usługi doświadczanej przez użytkownika QoE).


więcej
Oferta
Implementacja systemów bezpieczeństwa


Centrum Kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oferuje współpracę m.in.  w następujących obszarach badawczych:

 • Mechanizmy wykrywania i analizy naruszeń bezpieczeństwa w systemach komputerowych
 • Technologie wspierające prywatność w systemach teleinformatycznych
 • Bezpieczne udostępnianie, współdzielenie i wymiana dużych plików
 • Algorytmika i szyfrowanie danych
 • Kryptografia i zabezpieczenie dostępu do informacji
 • Optymalizacja dyskretna
więcej
more