Oferty zespołów

Oferta
Nowe rozwiązania i usługi

Nowe rozwiązania i usługi

A.       DER - ang. Distributed Energy Resources - zarządzanie zasobami rozproszonymi, oznacza  zbiór środków oddziaływania jednocześnie na poziom odbioru i generacji rozproszonej, w gestii OSP, OSD E i Sprzedawców

B.       DSR  - ang. Demand Side Response  - zarządzanie reakcją strony popytowej na sygnał (cenowy lub inną informację określoną w trybie kontraktowym), przystąpienie odbiorcy do programu DSR jest dobrowolne, ale przyjęte w trybie kontraktowym zobowiązania stanowią obligo rekompensowane/sankcjonowane

C.       DSM  - ang Demand Side Management - zbiór środków oddziaływania na poziom odbioru, w gestii OSP oraz Sprzedawców, w określonych sytuacjach także OSD E

D.       M2M (ang. Machine to Machine) – Internet rzeczy i ...

więcej
Oferta
Obliczenia kwantowo-mechaniczne
Obliczenia kwantowo-mechaniczne Zmiany w delokalizacji p-elektronowej benzenu, fenolu oraz ich para–podstawionych pochodnych określane na podstawie aromatycznej energii stabilizacji (ASE), różnych homodesmotycznych reakcji, podstawnikowej energii stabilizacji (SESE), dodatkowo na indeksach aromatycznych, opartych na geometrii molekuły HOMA (Harmonic Oscillator Model of Aromaticity), na właściwościach magnetycznych NICS, NICS(1), NICS(1)zz oraz na indeksie PDI opartym o delokalizację elektronową wyznaczoną z teorii AIM (Atoms in Molecules). Poza aromatyczną energią stabilizacji, inne deskryptory aromatyczności różnią się zakresem zmian, wskazując na wysoki opór p-elektronowej struktury do efektu podstawnikowego. Jest to w pewnym stopniu analogia do tendencji układu benzenowego do zachowania początkowej p-elektronowej struktury ...
więcej
Oferta
Obszary Zainteresowań

Obszary Zainteresowań

Centrum zatrudnia wielu specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami nauki ściśle związanymi z przemysłem wytwórczym. Nasze badania mają na celu poprawienie lub wdrożenie nowych innowacyjnych technologii. Mamy nadzieje ze potencjał naukowy nasze kompetencje oraz baza badawcza pozwolą Państwu podjąc decyzje o podjęciu współpracy z nami.

Co oferujemy:

 • Badania z zakresu mechatroniki i systemów wizyjnych
 • Badania materiałowe i wytrzymałościowe
 • Wytwarzanie prototypów
 • Rapid Prototyping
 • Reverse Engineering
 • Technologie powierzchniowe
 • Digitalizacja obiektów fizycznych
 • Opracowanie oraz reorganizacja istniejących jak i nowych systemów produkcyjnych
 • Doradztwo w obszarze rozwoju produktu
 • Szeroki zestaw szkoleń i warsztatów zarówno w obszarze obsługi oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie jak i z ...
więcej
Oferta
Oczyszczanie wody

 • Rozwój oraz implementacja technik dezynfekcji wody w celu ograniczania powstawania szkodliwych produktów ubocznych
 • Pozyskiwanie surowców mineralnych z ubocznych produktów oczyszczania wody i ścieków
 • Odzysk wody z wód zużytych
 • Weryfikacja możliwości zastosowania nowych/alternatywnych materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • Tworzenie nowoczesnych technologii opartych o innowacyjne materiały, konstrukcje reaktorów, sekwencje procesów
więcej
Oferta
Oczyszczanie ścieków
 • Rozwój oraz implementacja nowych procesów oczyszczania wody i ścieków z zanieczyszczeń wynikających z postępu cywilizacyjnego oraz wzrastających wymagań jakości produktu (woda, ścieki oczyszczone)
 • Intensyfikacja usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez zastosowanie alternatywnych metod oczyszczania biologicznego
 • Rozwój oraz implementacja technologii zagospodarowania ubocznych produktów oczyszczania ścieków
 • Dążenie do samowystarczalności energetycznej systemów oczyszczania wody i ścieków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • Pozyskiwanie energii ze ścieków
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w procesach oczyszczania wody i ścieków
 • Tworzenie nowoczesnych technologii opartych o innowacyjne materiały, konstrukcje reaktorów, sekwencje procesów
więcej
Oferta
Odbiór Ścieków
 • Zrównoważona gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych
 • Zapobieganie korozji przewodów oraz armatury wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Klasyfikacja i ocena uszkodzeń przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w celu wyboru metody i kolejności renowacji
 • Przewidywanie oraz zapobieganie powstawaniu zatorów w sieci kanalizacyjnej
 • Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w celu ochrony wód naturalnych przed zanieczyszczeniem
więcej
Oferta
Oferta

Opis  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit ...
więcej
Oferta
Oferta współpracy

CK Biotechnologii Przemysłowej posiada kluczowe kompetencje i doświadczenie w zakresie:

 • planowania prac i badań naukowo-wdrożeniowych, rozwiązań technologicznych, wdrożeń do przedsiębiorstw,
 • kierownictwo w projektach, nadzór i wykonawstwo badań naukowych, w tym eksperymentów jak również w zakresie pracy w laboratoriach
 • ekspertyz, opinii naukowych.

 

CK Biotechnologii Przemysłowej dysponuje interdyscyplinarną kadrą naukową reprezentującą nauki techniczne i nauki chemiczne. Centrum Biotechnologii Przemysłowej jest otwarte na współpracę, zawiązywanie partnerstw naukowo-przemysłowych oraz poszukiwanie nowych podobszarów badawczych.

więcej
Oferta
Pomiar Czasów Życia Pozytonów
W Katedrze podejmowane są tematy badawcze: • badania struktury elektronowej metali i stopów metali • określanie parametrów defektów strukturalnych • wyznaczanie energii tworzenia wakansów w stanie równowagi termodynamicznej • śledzenie kinetyki tworzenia defektów w procesie ściernia i tarcia • zmiany stanu defektowego w procesie topnienia • wpływ struktury elektronowej i defektów sieciowych na kinetykę i dynamikę dyfuzji i elektromigracji wodoru i jego izotopów w metalach przejściowych
więcej
Oferta
Proponowane obszary i projekty badawcze
 • Właściwości fizykochemiczne odpadów pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznego przekształcania.
 • Procesy suszenia odpadów.
 • Procesy formowania paliw z odpadów.
 • Termiczne przekształcanie frakcji nadsitowej z procesu segregacji odpadów komunalnych.
 • Poprawa efektywności wytwarzania energii z odpadów.
 • Modernizacja siłowni parowych obiektów energetycznych w celu dostosowania do energetycznego zagospodarowania paliw z odpadów.
 • Zgazowanie paliw z odpadów zintegrowane z produkcją energii.
 • Zastosowanie ubocznych produktów termicznego przekształcania odpadów w przemyśle materiałów budowlanych.
 • Monitoring emisji substancji szkodliwych do otoczenia wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
 • Ograniczenie emisji pyłów, metali ciężkich oraz zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z procesów termicznego przekształcania odpadów.
 • Zagospodarowanie ubocznych produktów oczyszczania spalin z termicznego ...
więcej
more