Oferty zespołów

Oferta
Anteny - teoria i technika

Zespół Prof. Piotra Słobodziana specjalizuje się w dziedzinie techniki antenowej. Zajmuje się teorią i techniką antenową, a w szczególności zastosowaniem numerycznego modelowania anten i układów mikrofalowych w systemach radiokomunikacyjnych oraz w analizie kompatybilności elektromagnetycznej tych systemów. 

Praca naukowa jest związana z numeryczną analizą pól elektromagnetycznych w układach zamkniętych z ośrodkami uwarstwionymi za pomocą powierzchniowych równań całkowych oraz metodami rozwiązywania wymienionych równań za pomocą metody momentów.

więcej
Oferta
Audyting energetyczny
Polska podpisując protokół z Kioto podjęła międzynarodowe zobowiązanie współpracy na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Wznoszenie i eksploatacja budynków na terenie Unii Europejskiej odpowiada za zużycie ok. 40% całkowitej energii pierwotnej i produkcję ok. 32% CO2, zatem jednym z najistotniejszych kierunków działań jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej.
Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska oferuje wsparcie inwestorów w zakresie przygotowania i przeprowadzania procesów głębokiej termomodernizacji budynków dowolnego przeznaczenia i wielkości, a także układów technologicznych. Wsparcie obejmuje w szczególności:
 • opracowanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • opracowanie audytów energetycznych źródeł ciepła ...
więcej
Oferta
Automatyzacja procesów wytwarzania
 • Projektowanie układów mechatronicznych z serwonapędami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi
 • Zastosowanie robotów przemysłowych w zautomatyzowanych gniazdach i liniach produkcyjnych
 • Tworzenie aplikacji dla zrobotyzowanych systemów wytwórczych
 • Zastosowanie robotów przemysłowych w procesach spawania, także z wykorzystaniem technik wizyjnych
 • Wirtualne prototypowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych
 • Prototypowanie zautomatyzowanych systemów sterowania
 • Tworzenie dedykowanych aplikacji pomiarowych, kontrolno – pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView
 • Tworzenie architektury sieciowej w aplikacjach przemysłowych
 • Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu urządzeniami i liniami technologicznymi
 • Projektowanie systemów czasu rzeczywistego
 • Modernizacja przyrządów pomiarowych do pomiaru okrągłości, walcowości, prostoliniowości, chropowatości
 • Obliczenia numeryczne i symboliczne przy użyciu programów Mathematica, Matlab
 • Tworzenie oprogramowania komputerowego w językach C++, Object Pascal ...
więcej
Oferta
Badania elipsometryczne
Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badanie własności optycznych materiałów litych, cienkich warstw i układów wielowarstwowych techniką elipsometryczną w szerokim zakresie widmowym.
więcej
Oferta
Badania materiałów budowlanych
Przeprowadzamy badania laboratoryjne oraz badania w trakcie użytkowania na rzeczywistych obiektach (badania "in situ").
więcej
Oferta
Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi
 1. Elektromagnetyczne metody nieniszczace: prądów wirowych, strumienia rozproszenia, magnetyzacji AC, szumów Barkhausena.
 2. Terahhercowe i mikrofalowe metody badań nieniszczących materiałów dielektrycznych i kompozytowych
 3. Numeryczne symulacje układów badań nieniszczących,
 4. Algorytmy przetwarzania i analizy danych, 
 5. Algorytmy identyfikacji wad materiałowych oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 
więcej
Oferta
Badania spektrometrią mas polimerów i biopolimerów

Pomiary MS wysokorozdzielczym aparatem typu MALDI-TOF/TOF w trybie liniowym, z reflektronem oraz widma fragmentacyjne. Badania polimerów syntetycznych oraz biopolimerów (do 100 kDa) oraz także większości stałych związków organicznych nisko i średniocząsteczkowych. Potwierdzanie budowy polimerów. Określanie średniej masy cząsteczkowej. Badania z zastosowaniem kationizacji metalami oraz oparte o nanostruktury. Dobór warunków i badania próbek problematycznych (np. polimery perfluorowane). Wykonywane są także badania obrazowania MS metodami laserowymi - LDI oraz MALDI imaging (MSI - mass spectrometry imaging) badanych powierzchni stałych w celu zbadania np. równomierności pokrycia. Metody obrazowania wykorzystują metody oparte o nanostruktury lub tradycyjne matryce MALDI.
więcej
Oferta
Badania stanowiskowe silników spalinowych
 1. Badania stanowiskowe silników spalinowych i pojazdów w stanach statycznych i nieustalonych
 2. Analiza toksyczności spalin
 3. Dwupaliwowe zasilanie silników 
 4. Dobór parametrów zasilania w oparciu o dobrane kryteria optymalizacji
 5. Optymalizacja paramertów zasilania silników
 6. Sterowanie pracą siłowni ko-generacyjnych z silnikeim tłokowym przy zmiennnych własnościach paliw
 7. Modelowanie procesów silnikowych


więcej
Oferta
Badania struktury monokryształów
Zakład Krystalografii specjalizuje się w badaniach struktury i przemian fazowych w monokryształach. Pracownicy zakładu Krystalografii prowadzą badania nad uporządkowaniem atomów w materiałach funkcjonalnychtakich jak ferroiki, przewodniki jonowe i nanomateriały, charakterystyką właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA), Ponadto Zakład zajmuje się analizą sieci słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, pomiarami oraz analizą dyfraktogramów proszkowych wybranych materiałów, w tym: określenie składu fazowego oraz oznaczanie struktury krystalicznej.
więcej
Oferta
Badania tkanin i włóknin
 • Badanie właściwości tkanin (wytrzymałość, rozciągliwość, kurczliwość, odpornośc na ścieranie, odporność na pilling, zmiana wymiarów po praniu domowym, badanie cech mechanicznych)
 • Badanie właściwości włóknin
 • Badanie przepuszczalności powietrza przez wyroby włókiennicze
 • Badanie statycznych i zmęczeniowych (policyklicznych) badań wytrzymałościowych włókien i przędz


http://www.itimp.ath.bielsko.pl/oferta1.pdf

więcej
more