Oferty zespołów

Sprzęt
16 kanałowy rejestrator cyfrowy RX 8000
więcej
Sprzęt
60-cm teleskop Cassegraina
Teleskop wyposażony jest w kamerę CCD (Andor iKon DW432 BV), zestawy filtrów Johnsona, Strömgrena i Hα oraz układ automatycznego prowadzenia teleskopu (autoguider)
więcej
Sprzęt
Aparat do oznaczania węgla organicznego
Parametry: OWO
więcej
Sprzęt
Aparatura do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości
System pomiarowy przeznaczony do sporządzania izoterm adsorpcji i desorpcji gazów analitycznych na ciele stałym w zakresie ciśnień od 0 do 950 mmHg. Na podstawie charakterystyk system oblicza podstawowe parametry opisujące jakość i efektywność różnych materiałów, tzn. powierzchnię właściwą i porowatość, bazując na teoriach DFT, Horvatha-Kawazoe, t-Plot, Dubinina-Astakhova, Dubinina-Radushkevica, BJH, izoterm Langmuira, BET, Freundlicha i innych. Uzyskane wyniki są prezentowane w postaci wartości średnich, rozkładów, wykresów obrazujących szybkość zmian, w przeliczeniu na jednostkę masy, powierzchni, objętości. Najważniejsze dodatkowe cechy: - dwa niezależne systemy pomp próżniowych (pompy turbomolekularne i membranowe) umożliwiające równoległe przygotowanie i analizę próbek począwszy od ciśnień mniejszych niż 3,8 ...
więcej
Sprzęt
BioSemi - Active Two MK2 (128 EEG + 64 EMG)
więcej
Sprzęt
CM-20 SuperTwin

Informacja o mikroskopie TEM Philips CM-20 SuperTwin

Transmisyjny mikroskop elektronowy, pozwala na analizę mikrostruktury badanych materiałów. Pomiar pozwala określić strukturę, rozmiar i kształt krystalitów oraz ich orientację.

TEM CM-20 SuperTwin specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  0.25 nm
Accelerating voltage/napięcie przyspieszające   200 kV
Electron gun/ Działo elektronowe            LaB6
Magnification/Powiększenie                1000 to 1200000
Detectors:

bright fild detector
dark fild detector

więcej
Sprzęt
Chromatograf Jonowy

Parametry: 

fluorki,chloryny,bromiany, chlorki, azotyny, bromki, chlorany, azotany, fosforany, siarczanywięcej
Sprzęt
Chromatograf gazowy

Rok produkcji: 2014

Parametry: THM

Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie sterujące aparatem Chromeleon, Autosampler TriPlus 300 HS seria:511420006, Generator wodoru model HyGen 200 S/N:19560 

więcej
Sprzęt
Derywatograf TGA/DSC1 (SF 1100oC) - do jednoczesnej analizy TGA/DTA
Skomputeryzowane urządzenie do badań termoanalitycznych, które umożliwia badanie efektów cieplnych oraz ubytków masy przy zaprogramowanym wzroście temperatury bądź w warunkach izotermicznych, w atmosferze powietrza lub w gazach obojętnych. Parametry: - Zakres temperatury: RT…1100oC, - Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 K, - Szybkość nagrzewania: 0…150 K/min, - Czas ogrzewania: (RT…1100oC) 10 min, - Czas chłodzenia: (1100oC) 22 min, - Zakres ważenia termowagi: min. 1,1 g, - Objętość próbki: do 900 μL, - Dokładność odczytu wagi: 1,0 mg, - Kontroler dopływu dwóch gazów reakcyjnych - sterowanie z oprogramowania, - Oprogramowanie umożliwiające obserwacje on-line krzywych TG i DSC (przeliczanej z DTA), operacje na krzywych, opracowywanie wyników pomiaru.
więcej
Sprzęt
Dyfraktometr Monokrystaliczny Kuma Diffraction
Dyfraktometr czterokołowy o geometrii kappa. Wyposażony w kamerę CCD oraz lampę rentgenowską z katodą molibdenową dającą promieniowanie o długości 0.71A.
więcej
more