Oferty zespołów

Oferta
Badania struktury monokryształów
Zakład Krystalografii specjalizuje się w badaniach struktury i przemian fazowych w monokryształach. Pracownicy zakładu Krystalografii prowadzą badania nad uporządkowaniem atomów w materiałach funkcjonalnychtakich jak ferroiki, przewodniki jonowe i nanomateriały, charakterystyką właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA), Ponadto Zakład zajmuje się analizą sieci słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, pomiarami oraz analizą dyfraktogramów proszkowych wybranych materiałów, w tym: określenie składu fazowego oraz oznaczanie struktury krystalicznej.
więcej
Oferta
Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu
Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu centralnego w grupie halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) Cechą charakterystyczną antymonu(III) i bizmutu(III) jest to, iż posiadają one wolną parę elektronową. Tylko w nielicznych przypadkach wolna para elektronowa zajmuje jedno z naroży oktaedru. W rezultacie atom antymonu(III) ma otoczenie piramidy kwadratowej. W większości związków wolna para zajmuje orbital s o sferycznej symetrii, co prowadzi w konsekwencji do koordynacji oktaedrycznej wokół centralnie położonego atomu antymonu(III) bądź bizmutu(III). Obecność wolnej pary elektronowej przyczynia się do zwiększenia długości wiązań Sb(III)–X oraz Bi(III)–X w stosunku do tych samych obserwowanych w związkach ...
więcej
Oferta
Dystrybucja wody
 • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów instalowanych techniką tradycyjną lub bezwykopową 
 • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów poddanych renowacji
 • Zapobieganie wtórnemu skażeniu biologicznemu wody poprzez zahamowanie rozwoju błony biologicznej w przewodach wodociągowych
 • Przewidywanie oraz zapobieganie występowaniu awarii sieci wodociągowej
 • Rozwój oraz implementacja procedur, technik i urządzeń służących minimalizacji strat wody
 • Zwiększanie niezawodności i ciągłości dostaw wody poprzez decentralizację sieci wodociągowych
więcej
Oferta
Działalność usługowa
- wykonywanie widm FTIR i FT Ramana, - identyfikacja tworzyw polimerowych i określanie składu kopolimerów, - oznaczanie temperatur charakterystycznych polimerów oraz podstawowych właściwosci fizycznych tworzyw polimerowych, - oznaczanie i charakterystyka podstawowych właściwosci wyrobów lakierniczych, powłok z tych wyrobów oraz zawartych w nich żywic.
więcej
Oferta
ICT w usługach multimedialnych

Centrum Kompetencji działając w obszarze tematycznym OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) oferuje współpracę m.in. w poniższych obszarach badawczych:

 • Zjawiska oraz elementy infrastruktury, środowiska informatyczne  i narzędzia informatyczne związane z organizacją i zapewnieniem należytej jakości w systemach szerokopasmowych oferujących usługi multimedialne. Można tu wyróżnić:
  • kreowanie nowych usług w zakresie ICT, szeroko rozumianych jako usługi multimedialne,
  • optymalizacja procesów negocjacyjnych, transakcyjnych i ruchowych występujących w sieciach oferujących usługi tej klasy ,
  • mechanizmy oceny i modele stochastyczne (ocena jakości usługi doświadczanej przez użytkownika QoE).


więcej
Oferta
Implementacja systemów bezpieczeństwa


Centrum Kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oferuje współpracę m.in.  w następujących obszarach badawczych:

 • Mechanizmy wykrywania i analizy naruszeń bezpieczeństwa w systemach komputerowych
 • Technologie wspierające prywatność w systemach teleinformatycznych
 • Bezpieczne udostępnianie, współdzielenie i wymiana dużych plików
 • Algorytmika i szyfrowanie danych
 • Kryptografia i zabezpieczenie dostępu do informacji
 • Optymalizacja dyskretna
więcej
Oferta
Jakość transmisji w środowisku elektromagnetycznym

Centrum Kompetencji oferuje współpracę i usługi w obszarze badawczym:

 • Zachowanie funkcjonalności i jakości transmisji w środowisku elektromagnetycznym szczególnie jakości przesyłanych i odtwarzanych treści multimedialnych. Uwzględniane jest badanie poziomów emisji elektromagnetycznych (zmierzonych i niezmierzonych) urządzeń oraz ich odporności na zaburzenia elektromagnetyczne o określonym charakterze i poziomach, które występują w środowisku.
więcej
Oferta
Krystalochemia azoksybenzenów
Para-podstawione azoksybenzeny stanowia dobry model do badań mechanizmu przegrupowania Wallacha. Wiele nowych pochodnych tej grupy związków otrzymano oraz wyznaczono ich strukturę krystaliczną i molekularna przy użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej. Średnia długość wiązania N-N (1.25Å) jest typowa dla aromatycznych azozwiązków azo and azoxy compounds. Długość wiąznia N-O (około 1.26Å) jest krótsza niż w N-tlenkach pirydyny (1.304Å) ale dłuższa niż w grupie nitrowej (1.218Å). Literatura: [1] K. Ejsmont, A. Domański, J. Kyzioł and J. Zaleski, Acta Cryst. C56 (2000) 697. [2] K. Ejsmont, A. A. Domański, J.B. Kyzioł, J. Zaleski, J. Mol. Struct. 753 (2005) 92. [3] Krzysztof ...
więcej
Oferta
Krystalografia chemiczna
Krystalografia jest eksperymentalną nauką, która pozwala wyznaczyć położenia atomów w ciele stałym. Metody krystalograficzne polegają na analizie obrazu dyfrakcyjnego obiektu powstałego w wyniku działania określonej wiązki na próbkę. Wiązka nie zawsze musi być promieniowaniem elektromagnetycznym, chociaż promieniowanie rentgenowskie jest najbardziej powszechnie stosowanym. W niektórych przypadkach stosowana jest również dyfrakcja elektronów lub neutronów, co jest możliwe dzięki falowej naturze tych cząstek. Promienie rentgenowskie są użyteczne dla wizualizacji chmur elektronowych otaczających atomy, podczas gdy dyfrakcja neutronowa pokazuje jądra atomowe. W wielu przypadkach, obraz mikroskopowy obiektu powstaje przez skupienie promieni widzialnych w soczewce. Jednakże, ponieważ długość fali promieniowania widzialnego jest zbyt duża w ...
więcej
Oferta
Maszynowe uczenie
...
więcej
more