Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Teleinformatyki i Sieci Komputerowej | ENGINE

Domena:

Przeznaczenie laboratorium

Prace naukowe w zakresie projektowania, optymalizacji, symulacji i badania sieci komputerowych.

 

Wyposażenie (planowane wyposażenie)

  • Stanowiska badawcze z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem służącym do optymalizacji ...
Słowa kluczowe: sieci komputerowe przeżywalne, sieci komputerowe, system przetwarzania rozproszonego, sieć hierarchiczna, chmura obliczeniowa, przetwarzanie w chmurze, sieć optyczna, inteligentne techniki obliczeniowe, symulacja sieci komputerowych
szczegóły oferty

Infrastruktura badawcza Katedry Informatyki | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Domena:

szczegóły oferty

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów | Centrum Technologii (Bio)Kompozytów

szczegóły oferty

Potencjostat cyfrowy: Bio-Logic SP-150 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Napylarka: Quorum | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Stanowisko do ciągłego odlewania taśm amorficznych | Instytut Elektrotechniki

Umożliwia otrzymywanie amorficznych i nanokrystalicznych taśm materiałów magnetycznie miękkich i twardych metodą ciągłego odlewania. Wytworzone tą metodą materiały nanokrystaliczne znajdą zastosowanie w elektronice, w elektrotechnice oraz jako absorbery promieniowania elektromagnetycznego. Stanowisko składa z następujących podzespołów: - Komory próżniowej (topielnej) - próżnia poniżej 10-5 mbar, nadciśnienie dla gazów obojętnych (N2, He2, Ar2) maks ...
Opis: Umożliwia otrzymywanie amorficznych i nanokrystalicznych taśm materiałów magnetycznie miękkich i twardych metodą ciągłego odlewania. Wytworzone tą metodą materiały nanokrystaliczne znajdą zastosowanie w elektronice, w elektrotechnice oraz jako absorbery promieniowania elektromagnetycznego. Stanowisko składa z następujących podzespołów: - Komory próżniowej (topielnej) - próżnia poniżej 10-5 ...
szczegóły oferty

Proponowane obszary i projekty badawcze | Energia z Odpadów

  • Właściwości fizykochemiczne odpadów pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznego przekształcania.
  • Procesy suszenia odpadów.
  • Procesy formowania paliw z odpadów.
  • Termiczne przekształcanie frakcji nadsitowej z procesu segregacji odpadów komunalnych.
  • Poprawa efektywności wytwarzania energii z odpadów.
  • Modernizacja siłowni parowych obiektów energetycznych w celu dostosowania do energetycznego zagospodarowania paliw z odpadów.
  • Zgazowanie paliw ...
szczegóły oferty

Krystalochemia azoksybenzenów | ChuOp

Para-podstawione azoksybenzeny stanowia dobry model do badań mechanizmu przegrupowania Wallacha. Wiele nowych pochodnych tej grupy związków otrzymano oraz wyznaczono ich strukturę krystaliczną i molekularna przy użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej. Średnia długość wiązania N-N (1.25Å) jest typowa dla aromatycznych azozwiązków azo and azoxy compounds. Długość wiąznia N-O (około 1.26Å) jest ...
szczegóły oferty

Struktura i własności halogenoantymonianów(III) | ChuOp

Struktura, własności i przemiany fazowe halogenoantymonianów(III) i bizmutanów(III) alkiloamoniowych Sole alkiloamoniowe halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) znane są od około wieku, wtedy to bowiem ukazały się pierwsze prace traktujące o syntezie i właściwościach tych związków. Jednak dopiero prace opublikowane w latach dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia przyniosły znaczący ...
szczegóły oferty